Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.Kamień.shop . Wszyscy klienci są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Center Stone Kami-Bud 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§ 1 Postanowienia Ogólne

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji PDF, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer ,
Mozilla Firefox , Opera, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu kamien.shop, należy je wszystkie wyłączyć.
Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez
Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 2 DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie.
SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kamien.shop , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie , zawrzeć umowę .
DANE KONTAKTOWE , SPRZEDAWCA , USŁUGODAWCA – Center Stone Kami-Bud Aqua Matic Krzysztof Książkiewicz adres : 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29 , Nip 735-162-47-58 , Regon 491881023 , telefon +48 602 524 441 , +48 664 787 450 , mail: biuro@kami-bud.pl , zamowienia@kamien.shop .
PRODUKT , RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy między Klientem a sprzedawcą a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny .
KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA –Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
UMOWA , UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
TERMIN REALIZACJI – podany na karcie produktu lub w opisie ilość dni roboczych.
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
ADRES REKLAMACYJNY – Center Stone Kami-Bud Aqua Matic Krzysztof Książkiewicz adres : 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29 .
CENNIK DOSTAW – Cennik dostaw zamieszczony na stronie Sklepu Kamien.shop .
ADRES POCZTOWY – Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość , ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice nazwa miejscowości i numer nieruchomości .
Dostawa – Rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się na stronie sklepu .
DOWÓD ZAKUPU – Faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
MIEJSCE WYDANIA RZECZY – Adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
MOMENT WYDANIA RZECZY – Moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie pod wskazanym adresem dostawy , lub odbioru własnego w magazynie rzeczywistym .
PŁATNOŚĆ – Metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w opcjach sklepu.
PUNKT ODBIORU – Miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
PRZEDMIOT UMOWY – Produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
WADA – Zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
WADA FIZYCZNA – Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
WADA PRAWNA – Sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I REALIZACJA

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez sklep internetowy www.kamien.shop .Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych ze sposobem płatności wybranym przez Klienta.
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówieni za pomocą Formularza Zamówień lub Konta. O przyjęciu i etapach realizacji zamówienia Klient informowany jest mailowo lub telefonicznie .
Złożenie zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówień następuje poprzez jego wypełnienie, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem Zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem. Niniejszy e-mail jest równoznaczny z oświadczeniem Sprzedawcy o zawarciu umowy.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
Sprzedawca informuje, iż w przypadku kamieni nieregularnych m² Produktu nie odpowiada m² ułożonego na ścianie czy też podłodze . Kamień nieregularny jest sprzedawany na warstwy paletowe 0,8×1,2 m co daje 0,96 m² kamienia ułożonego z fugą nieregularną 1-5 cm . Firma dokłada w tym przypadku 10% do ilości zakupionej czyli na zakupione 10 m² Klient otrzymuje 11 warstw paletowych .Ilość m² zakupionych a ułożonych może się różnić ze względu na obróbkę i sposób ułożenia kamienia .Różnica ta, nie stanowi podstawy do reklamacji Produktu.
Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje w kolejnym dniu roboczym od złożenia zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego , w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane .
Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) .

§ 4 Warunki Sprzedaży kamienia nieregularnego ( na Dziko, Dzikówka, Kamień o krawędziach naturalnych łamanych )

KAMIEŃ PRZY SPRZEDAŻY LICZONY JEST NIE OBRABIANY I NIE WYBIERANY
Z uwagi na nieograniczony kształt i kolor każdy kamień parametrach : grubość 1-3 cm, 3-5 cm, 5-7 cm, średnica 10-15 cm, 10-50 cm, 50-100 cm kamień cięty tolerancja wysokości oraz kątów prostych +/- 4 mm, każdy kamień na palecie liczony jest do m². Cena za m² dotyczy 1 Warstwy paletowej kamienia ułożonego z fugą nieregularną od 0-5 cm na palecie .Powierzchnia Palety 80 cm x 120 cm co daje powierzchnie 0,96 m² PODANE CENY NA TABLICACH I PALETACH DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE KAMIENIA MIERZONEGO NA PALECIE LUB MIARCE. KAMIEŃ MIERZONY U KLIENTA NA ŚCIANIE + 50% DO TEJ CENY.
Kamień cięty liczony jest na Powierzchni palety tj. 0,8*1,2 = 0,96 m².
Podana Cena DOTYCZY M² KAMIENIA UŁOŻONEGO NA PALECIE a nie ułożonego na ścianie u Klienta.
Każdy kamień na palecie liczony jest do metra kwadratowego .Sortując Kamień na palecie lub docinając i zagęszczając tak aby uzyskać równą fugę 1-1,5 cm. Należy zakupić do 30% więcej kamienia aby uzyskać 1 m na Pełnej ścianie. Jeżeli powierzchnia wykładana załamuje się lub jest to daszek lub schody należy doliczyć następne kilkanaście procent materiału. Firma CENTER STONE GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kamień pozostawiony u klienta nawet jeżeli jest to miejsce strzeżone przez psy, agencje ochroniarskie, itp. Firma odpowiada tylko za materiał na Placu Firmowym. Odbierając kamień od sprzedawcy/kierowcy należy przeliczyć warstwy mając na uwadze 10% tj. 10 m ² = 11 warstw liczone po przekątnej palety i potwierdzić podpisem zgodność ilościowo jakościową i znajomość zasad mierzenia, parametrów kamienia, tj. grubość- średnica-zastosowanie. W przypadku niezgodności materiału należy niezwłocznie przy pracowniku zgłosić zastrzeżenia pod nr Tel. 602-524-441 lub 664-787-450 gdyż tylko w takim przypadku jest możliwość złożenia reklamacji.

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie sklepu PDF lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29,
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@kamien.shop
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 6 Rękojmia , Reklamacja

Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia)
Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@kamien.shop
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
żądania usunięcia wady.W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Nie podlegają reklamacji różnice w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym wynikające z różnic tonacji kolorystycznej kamienia oraz struktury w stosunku do kamienia ze zdjęć lub próbek materiałowych ,gdyż z każdą dostawą kolorystyka się zmienia . Różnice te są zjawiskiem naturalnym dla materiałów kształtowanych przez naturę . Różnice mogą wynikać również z ustawień parametrów ekranu na którym Klient oglądał materiał.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU ORAZ UŻYTKOWNIKÓW KONTA

Administratorem danych Klientów Sklepu oraz osób, które założyły Konto Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedający : Center Stone Kami-Bud Aqua Matic Krzysztof Książkiewicz , adres 34-400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29 , Nip 735 162 47 58 tel. 602 524 441 , 664 787 450 e-mail biuro@kami-bud.pl , zamowienia@kamien.shop .
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia i jest to niezbędne .
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§ 8 Metody Płatności w sklepie

I Płatność przy odbiorze osobistym w sklepie gotówką lub kartą :
pod adresem : 34:400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29
Godziny otwarcia : pon-pt 7:30-18:00 sob. 7:30-16:010 niedziela- nieczynne
II Przedpłata – Przelew na konto przed realizacją zamówienia .
Wpłaty należy dokonać na nr konta podany w e-mailu wysłanym przez nas po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu należy podać nr zamówienia. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Po pozytywnej weryfikacji płatności zamówienie zostanie skierowane do realizacji. Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nr konta bankowego PLN PKOBP 55102034660000960200581744
III Płatność Elektroniczna .
W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
Realizując tę formę płatności Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu właściwego dla wybranej formy płatności, umożliwiającego dokonanie płatności. Płatność za pośrednictwem systemu powinna być dokonana w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Informacja o anulowaniu zostanie wysłana na adres mailowy Klienta podany podczas rejestracji.

§ 9 Koszt , Termin i zasady realizacji dostawy w sklepie internetowym Kamien.shop

I Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, konieczne jest wypełnienie rubryki „Inny Adres Wysyłki” w Formularzu Zamówienia.
II Odbiór Osobisty
Bezpłatny odbiór osobisty można zrealizować w punkcie sprzedaży pod adresem 34:400 Nowy Targ ul. Ludźmierska 29
Godziny otwarcia : pon-pt 7:30-18:00 sob. 7:30-16:010 nd. Nieczynne
III Przesyłki kurierskie dla wagi do 30 kg
w cenę jest wliczone pakowanie oraz zabezpieczenie przesyłki
waga przesyłki – do 30 kg
rozmiar przesyłki – 50x50x80
cena przesyłki – 30 zł
IV Przesyłki Kurierskie Paletowe dotyczy 1 palety
Wymiar palety 120×80 cm wysokość do 180 cm waga do 1000 kg – 170 zł
Wymiar palety 120×100 cm wysokość do 180 cm waga do 1000 kg – 190 zł
Należy pamiętać, że dla przesyłek paletowych istotny jest rozmiar palety (120 cm). Oznacza to, że np. stopnie na schody o długości 150 cm niezależnie od wagi wymaga użycia 2 palet. Takie Informacje zawsze są opisane na karcie produktu .
V Dostawa towaru odbywa się zawsze do 2 dni Roboczych od dnia nadania (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)
Palety są owijane Filią stretch oraz spinane opaskami zabezpieczającymi.
W przypadku odbioru osobistego kompletowanie materiału odbywa się na bieżąco .

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.